Avís legal

Aquesta web és propietat de la Candidatura Celestí Ventura (CCV) amb domicili a:
Carrer Calabria 94, bxs. 2a. 08015. Barcelona

La finalitat d’aquesta pàgina web és aconseguir els suports mínims establerts per l’article 73 del estatus
del Cateb.

Tots els continguts, incloent textos, imatges, so i qualsevol altre material són propietat de la CCV.

Les dades tractades estaran protegides amb els mitjans i sistemes necessaris per a preservar la seva
confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat, d’acord amb els nivell de seguretat
legalment demandats.

La CCV no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin
ocasionar per errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de
virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat d’haver adoptat totes les mesures
tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La CCV no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats amb aquest
lloc web. De la mateixa manera, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquesta web, i
per tant no elaborada directament per la CCV o per algun dels seus membres autoritzats.

DRETS D’EXCLUSIÓ:
La CCV es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal sense necessitat de preavís, a instància
pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús

PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
No esteu autoritzat a utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitàries.
No es permet reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol
mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el disseny d’aquest.
Queda prohibit, excepte en els casos en què la CCV ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de
la CCV sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra
persona, empresa o entitat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat
espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de la ciutat de Barcelona seran els únics
competents. Els usuaris accepten el compliment i respecte d’aquest punt.

COOKIES

La CCV únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (Cookies) quan
l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per fer-ho d’acord amb el que s’indica a la finestra emergent
del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada a la web.